#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Barış İnşası

Barış inşası; yokluğu potansiyel olarak çatışmaya neden olabilecek unsurların sağlanmasını ve toplumların, farklılıklarını ve çatışmalarını barışçıl yollarla yönetmelerini hedefleyen uzun vadeli bir süreçtir. Barış inşası yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortaklaşa gerçekleştirilir. Bu sebeple bireylere, topluluklara, sivil toplum kuruluşlarına, hükümetlere, bölgesel organlara ve özel sektöre barış inşasında son derece önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak Hayatsür Derneği, mülteciler ve Türkiyeliler arasında hedeflenen barış inşasında, Suriyeli mülteci çocukların Türkiye’de karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri ve çözüm üretebilmeleri için onlara rehberlik ederek bu süreçte etkin rol oynayabilecek bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

Böylelikle, Hayatsür Derneği’nin programlarına katılanların, sadece mevcut sosyal durumun takipçileri değil, aynı zamanda bilfiil parçaları haline gelmeleri ve kendi geleceklerini yaratmaları için bir özgürlük alanı açmaları hedeflenir. 

Çatışmanın patlak vermesini, yükselmesini, devam etmesini ve tekrar etmesini önlemek için bireylerin;

temel ihtiyaçlara adil ve eşit erişimi (gıda, temiz su, barınak, eğitim, sağlık ve iyi bir yaşam ortamı)

şiddet tehdidi olmadan güvenli bir yaşama sahip olmaları ve bunun yasalar yoluyla istisnasız olarak günlük hayatta temini,

yasal zeminin yanında, toplumsal hayatta da eşitliği ve adalet sistemlerinin güvenilirliği ile adilliği,

kendi hayatlarını özgürce sürdürebilmeleri için siyasi karar oluşturma süreçlerine katılımları.

Cinsiyet, etnik köken, din, renk veya kimliğin başka bir yönü gözetilmeksizin herkesin çalışmak ve yaşamak için eşit bir fırsat ortamına sahip olması için mücadele ediyoruz.