#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Hukuk

Hukuki destek, sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve koruyabilmeniz için önleyici veya

zarar giderici yardımların tümüne verilen isimdir. Bu destek, öncelikli olarak hukuk eğitimi

almış ve baroya kayıtlı avukatlar tarafından temin edilmekle beraber, sivil toplum

kuruluşlarıyla barolar tarafından da sağlanabilir. Yasalar gereği, Türkiye’de avukatlık

mesleğini sadece Türkiye vatandaşları icra edebilir. Dolayısıyla, resmi olarak hukuki destek

alacağınız kişilerin Türkiye vatandaşı olduğundan ve baroya kaydı bulunduğundan emin

olmak sizi kötü niyetli üçüncü şahıslardan koruyacaktır. Avukatlar bürolarda çalışabileceği

gibi, mesleklerini serbest olarak da gerçekleştirebilirler.

Bir gerçek veya tüzel kişinin hak iddiasından veya taraflar arası uyuşmazlıktan kaynaklanan

durumların yargıya başvurma yoluyla nihai olarak karara bağlandığı süreçlere dava denir.

Davalar kişiler arasında gerçekleşebildiği gibi, hak ihlalinin devlet tarafından gerçekleştirildiği

durumlarda devlete karşı açılabilir. Bunun yanında kişinin bir suç işlemesi durumunda da

hukuki süreç dava yoluyla ilerler.

Küçük yaşta olan veya akli dengesi yerinde olmayan kişiler hariç herkes hak ihlallerine karşı

dava yoluna gitme hakkına sahiptir. Kişinin dava açma ehliyeti olmadığına mahkemelerce

karar verilir. Aksi durumlarda kişinin dava açma hakkı olduğu varsayılır. Dava açma

yetkinliğine sahip olmayan kısıtlı kişiler veli (çocukların ebeveynleri) ve vasi (akli açıdan kısıt

teşkil edilen durumlarda temsilci) adı verilen kanuni temsilciler tarafından temsil edilirler.

Özel durumlar haricinde yukarıdaki durumlardan muzdarip olmayan kişilerin tamamının

kendi davalarını açıp bunların takibinde bulunma hakları vardır. Avukat tutmak istisnai

durumlar haricinde kanunen gerekli olmamakla beraber, bir avukata sahip olmak işlerinizi su

götürmez bir şekilde kolaylaştıracaktır. Avukatlar size hukuki danışmanlık verebilir,

davalarda sizi temsil edebilir, şahsen yapmanızın kanunlarla zorunlu olduğu haller haricinde

sizin yerinize tüm işlemlerinizi yerine getirebilirler.

Avukatlık hizmetine ihtiyacınız olduğu durumlarda seçtiğiniz avukatla iletişime geçip

avukatlık sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Bu sözleşmenin yazılı olması sizin için daha

faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra avukatınızın sizi temsil edebilmesi için kendisine

vekaletname vermeniz gerekmektedir. Bu vekaletnamenin noter tasdikli olması sizin için

avantaj teşkil edecektir.

Avukatınız, bu işlemlerin ardından sizi davalarda temsil edebilir ve yerinize hukuki

işlemlerinizi gerçekleştirebilir.