#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Sosyal Uyum

Türkiye'de yaşamakta olan 3,5 milyondan fazla sayıdaki Suriyeli nüfusu, Türkiye’nin demografik yapısını değiştirmiştir. Bu sayısal değişim, sosyo-kültürel alanlarda da önemli değişikliklere sebep olmuştur.

Bu değişimin iki toplum için de olumsuz sonuçlar doğurmasının engellenmesi için odaklanılması gereken kavram, “Sosyal Uyum” kavramıdır. Sosyal uyum, karşılıklı gerçekleşmesi gereken çift yönlü bir süreci ifade etmektedir. Özellikle kampların dışında kalanlar; kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel zorluklarla karşı karşıya kalmakta, yaşanan bu zorluklara bağlı olarak da kabul ve uyum sorunları ortaya çıkmaktadır.

Sosyal uyumun sağlanması için, göçmenlerin göç edilen ülke vatandaşlarının sahip olduğu yasal  ve sosyal haklara sahip olması, kendisinin ve ailesinin yaşamını idame ettirebilecek bir iş sahibi olması, kültürel ve sosyal yapı ile bağ kurması ve ayrımcılık yaşamaması gerekmektedir. Toplum fertlerinin birbirlerinin farklılıklarına saygılı olarak birlikte yaşamaları toplum refahı için oldukça önemlidir.

Hayatsür Derneği, ev sahibi toplum ile ortak yaşama dahil olmaya başlayan Suriyeliler arasındaki etkileşimin arttırılmasını, kültürlerarası iletişimin desteklenmesiyle toplumun farklı kesimlerinin işbirliğini ve diyaloğunu hedefleyen programlar yürüterek toplumsal uyuma katkıda bulunmayı amaçlar.

Yerinden edilmiş Suriyeli öğrencilerin, ev sahibi ülkede resmi eğitim görmesi için onları hazırlamayı, temel öğrenme becerileri sağlamayı ve hâlihazırda okullara kaydolmuş çocuklar için ise okula devamlılığa yardımcı olmayı amaçlar. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik yaşam becerileri eğitimi, psikososyal destek, hukuki tavsiyeler, toplumsal hizmetlere erişim ile ilgili bilgilendirmeler yoluyla mültecilerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak Hayatsür Derneği’nin sosyal uyum politikaları arasındadır.